Jót s jól szociális ellátások


​​​​​​​TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltatási igénybevevők köre:

A támogató szolgálat ellátási területén élő súlyosan fogyatékos személyek.

A támogató szolgálat a következő tevékenységekben nyújt segítséget Önnek:

Személyi segítő szolgálat működtetése: segítjük a súlyosan fogyatékos személyt személyi szükségleteinek kielégítésében (higiénés, életviteli, életfenntartási). Segítséget nyújtunk a társadalmi életben való teljes jogú részvételéhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, szabadidős tevékenységek folytatásához.

Szállító szolgálat működtetése: szállítás a közszolgáltatást nyújtó intézményekbe, egészségügyi, szociális szolgáltatókhoz, kulturális, oktatási intézményekbe, szabadidős tevékenységekre, érdekképviseleti szervekhez, igény szerint: családtagokhoz, rokon, barát látogatás, vásárlás, stb.

Tanácsadás: életvezetéssel kapcsolatban, önellátásra való felkészítés, szabadidő tartalmas eltöltése, társadalmi kapcsolatok erősítése.

Információnyújtás: fogyatékos személyeket megillető jogokról, szociális családtámogatási lehetőségekről, képzésekről, oktatási intézményekről, személyes gondoskodást nyújtó alapellátó és szakosított intézményekről, érdekvédelmi szervezetekről

Ügyintézés: segítő közreműködés a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézést is vállaljuk.

A szolgáltatást olyan súlyosan fogyatékos személy veheti igénybe, aki a fogyatékosságát orvosi dokumentációval igazolni tudja, valamint fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, emelt összegű családi pótlékkal rendelkezik.

Ez alól kivétel a tanácsadás, mely mindenki számára nyitott, telefonon is igénybe vehető a fent megadott címen és telefonszámon.

A támogató szolgálat által nyújtott tevékenységek TÉRÍTÉSMENTESEK!

 

NAPPALI ELLÁTÁS

A nappali ellátás célja, feladata

 

1. A nappali ellátás célja:

a) a hajléktalan személyek, és

b) elsősorban a saját otthonukban élő

- a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
- a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
- a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni ellátása.

2. A nappali ellátás feladata:

- a napközbeni tartózkodás biztosítása,

- a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása,

- az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, így

- a személyes tisztálkodás biztosítása, illetve

- a személyes ruházat tisztításának biztosítása,

- igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése,

- szolgáltatások nyújtása:

- szabadidős programok szervezése,

- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás segítése,

- hivatalos ügyek intézésének segítése,

- munkavégzés lehetőségének megszervezése,

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. Az ellátottak köre

 

A nappali ellátásban részesülők köre (a szociális törvényben meghatározottak szerint):

a) a hajléktalan személyek, és

b) elsősorban a saját otthonukban élő

- a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

- a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

- a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

 

3.1. Napközbeni tartózkodás biztosítása

A feladatellátás tartalma:

Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi körülményeket folyamatos felügyelet mellett.

A feladatellátás módja:

Az ellátás módja az ellátott állapotához igazodó ellátás.

A feladatellátás rendszeressége:

A feladatellátás történhet:

- rendszeresen és

- esetenként.

 

3.2. Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása feladatellátás tartalma:

Biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat szervez.

 

A feladatellátás módja:

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység),

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),

- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

A feladatellátás rendszeressége:

A feladat ellátása az adott helyzettől függően történhet:

- rendszeresen és

- esetenként.

 

3.3. Alapvető higiéniai szükségletek kielégítése

A feladatellátás tartalma:

A személyes tisztálkodás

Biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartásához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában.

A személyes ruházat tisztítása

Biztosítja az ellátottak számára a személyes ruházat tisztításához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a tisztítási feladatok ellátásában.

A feladatellátás módja:

Megfelelő tiszta helyiségek biztosítása, tiszta törülközők és tisztálkodási szerekkel, illetve mosószerekkel való ellátás. A rászoruló ellátottaknak személyes segítség a tisztálkodási feladatok, illetve a ruházat tisztításának feladatai ellátásában.

A feladatellátás rendszeressége:

A feladat ellátása az adott helyzettől függően történhet:

- rendszeresen és

- esetenként.

3.4. Az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatásának megszervezése

A feladatellátás tartalma, rendszeressége:

A munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása, valamint meglévő képességeik fejlesztése, szinten tartása

 

A feladatellátás formái, tartalma:

A foglalkoztatás az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően

- munka-rehabilitáció, vagy

- fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

keretében biztosítható.

Az intézményvezető a foglalkoztatással kapcsolatban

- megkeresi a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottságot,

- dönt az ellátott foglalkoztatásáról - a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság szakértői véleménye alapján,

- a döntésről írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, valamint – amennyiben az ellátott munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll – az ellátottat foglalkoztató személyt, illetve szervezetet.

- információt szolgáltat a megyei szociális és gyámhivatal számára az Intézményben biztosított szociális foglalkoztatásról, és a közölt adatokban való változásról.

Munka-rehabilitáció:

A munka-rehabilitáció célja az Intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.

 

A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretébe történik. A munka-rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban megállapodást köt az intézményvezetővel. A megállapodás tartalmazza

- a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását,

- a munka-rehabilitáció időbeosztását,

- a munka-rehabilitációs díj havi összegét,

- szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a munka-rehabilitációban.

A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális Intézmény vezetője figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

A munka-rehabilitáció időbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kerül meghatározásra az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 vagy a heti 20 órát.

Munka-rehabilitáció esetén az Intézmény vezetője az ellátottat munka-rehabilitációs díjban részesíti. A munka-rehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál.

Az Intézmény vezetője a munka-rehabilitációra vonatkozó megállapodás módosítását, illetve - különösen indokolt esetben - megszüntetését kezdeményezi, ha az ellátott a foglalkoztatás során

- saját, illetve más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti,

- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mellett biztonságos foglalkoztatása nem tartható fenn.

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az Intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott, és az Intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra irányuló jogviszony is megszűnik.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében

- a 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható,

- a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát,

- munkaidőkeret nem alkalmazható,

- ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani,

- a munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli és több műszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre nem vehető igénybe,

- a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.